สัญลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมมวยไทย

ข้อมูลผลงาน

  205      108     
 
Creative Commons License
สัญลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมมวยไทย is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สัญลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมมวยไทย
คำอธิบาย :  มงคล เป็นสิ่งที่มงคลแก่ผู้ร่ำเรียนศิลปะมวยไทย ซึ่งครูบาอาจารย์ได้มอบไว้ให้ติดตัว เพื่อระลึกถึงและบูชากราบไหว้. ธงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย มงคล เป็นสัญลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมมวยไทย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ชัยณรงค์ สิริพรปรีดา
คำสำคัญ :   มวยไทยโบราณ, กิจกรรมส่งเสริมเยาวชน, มงคล, ศิลปวัฒนธรรมมวยไทย, วัฒนธรรมมวยไทย, มวยไทย, สัญลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมมวยไทย คำสำคัญ: สัญลักษณ์, กีฬา
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (60.20 KB)