วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลผลงาน

  43      31     
 
Creative Commons License
วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี
คำอธิบาย :  วัดมหาธาตุวรวิหาร มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในสมัยทวารวดี-สุโขทัย ด้านหลังพระวิหารหลวง ประดิษฐาน พระปรางค์ 5 ยอด ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สมัยรัชกาลที่ 6 ยกฐานะเป็นพระอารามหลวง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ครูจุฑารัตน์ บุญประคอง
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที, ธมลพรรณ ปานะวงษ์, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ครูวิมลมาศ นาคสวัสดิ์
คำสำคัญ :   วัดมหาธาตูวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี, พระปรางค์ 5 ยอด, รัชกาลที่ 6, มหาวิทยาลัยมหิดล, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, จังหวัดเพชรบุรี
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (167.50 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง