เสริมสร้างทักษะ ด้วยศิลปวัฒนธรรมมวยไทย

ข้อมูลผลงาน

  55      58     
 
Creative Commons License
เสริมสร้างทักษะ ด้วยศิลปวัฒนธรรมมวยไทย is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เสริมสร้างทักษะ ด้วยศิลปวัฒนธรรมมวยไทย
คำอธิบาย :  กิจกรรมเสริมสร้างทักษะพื้นฐานให้กับเยาวชน. ศิลปวัฒนธรรมมวยไทยสามารถพัฒนาด้านทักษะชีวิตให้กับเยาวชน มีการวางแผน การคิดวิเคราะห์สถานการณ์ การตัดสินใจ และสามารถสร้างสมาธิให้กับเยาวชนได้
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ชัยณรงค์ สิริพรปรีดา
คำสำคัญ :   กิจกรรมส่งเสริมเยาวชน, เสริมส้างทักษะ, วัฒนธรรมมวยไทย, มวยไทยโบราณ, มวยไทย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (31.26 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง