โอ๊ยปวดฟัน สวทช. ช่วยที

ข้อมูลผลงาน

  1,522      3,704     
 
Creative Commons License
โอ๊ยปวดฟัน สวทช. ช่วยที is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  โอ๊ยปวดฟัน สวทช. ช่วยที
คำอธิบาย :  โอ๊ยปวดฟัน สวทช. ช่วยที ลดต้นทุนทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
<br>ระบบการผลิตครอบฟันและสะพานฟันเซอร์โคเนีย
<br>ซอฟต์แวร์ช่วยวางแผนการผ่าตัดรากฟันเทียม
<br>เครื่อง x-ray คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม
<br>ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
<br>ซอฟต์แวร์วางแผนการผ่าตัดรากฟันเทียม http://www.nstda.or.th/impact/dentiplan
<br>เครื่อง DentiiScan http://www.nstda.or.th/impact/dentiiscan
<br>ระบบการผลิตครอบฟันและสะพานฟันเซอร์โคเนีย ด้วยเทคโนโลยี Dental CAD/CAM/CNC http://www.nstda.or.th/impact/dental-cad-cam-cnc
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   ระบบการผลิตสะพานฟันเซอร์โคเนีย, CAD, ซอฟต์แวร์ช่วยวางแผนการผ่าตัดรากฟันเทียม, ทันตกรรม, งานวิจัย สวทช., ผลงานการวิจัย สวทช., dental software, dental, โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ระบบการผลิตครอบฟัน, CAM, DentiScan, การผ่าตัดรากฟันเทียม, สวทช., infographics, ต้นแบบเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม, วัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน, ต้นแบบเครื่องเอกซเรย์, โครงการรากฟันเทียมพระราชทาน, CNC, เทคโนโลยีรากฟันเทียม
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Poster, Infographic, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (169.98 KB)