งานพระธาตุกู่จาน

ข้อมูลผลงาน

  108      104     
 
Creative Commons License
งานพระธาตุกู่จาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  งานพระธาตุกู่จาน
คำอธิบาย :  งานพระธาตุกู่จาน ช่วงที่ 3
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ลําโขงแชนแนล
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ชมรมอุดมปัญญา
คำสำคัญ :   กู่จาน, งานประเพณี, คณะกองยาว, งานพระธาตุ, พระธาตุกู่จาน, การแสดงกองยาว, ยโสธร
URL :   https://youtu.be/Qd7IKq46Y_0
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, Resource Review, VDO Clip, Flash Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (283.61 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง