งานพระธาตุกู่จาน

ข้อมูลผลงาน

  94      86     
 
Creative Commons License
งานพระธาตุกู่จาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  งานพระธาตุกู่จาน
คำอธิบาย :  งานพระธาตุกู่จาน ช่วงที่ 6
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ลําโขงแชนแนล
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ชมรมอุดมปัญญา
คำสำคัญ :   พระธาตุกู่จาน, ยโสธร, การแสดงกองยาว, กู่จาน, คณะกองยาว, งานประเพณี, งานพระธาตุ
URL :   https://youtu.be/Uc_1CZxEs_s
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip, Resource Review

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (240.08 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง