วัดพระศรีสรรเพชญ์

ข้อมูลผลงาน

  53      27     
 
Creative Commons License
วัดพระศรีสรรเพชญ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วัดพระศรีสรรเพชญ์
คำอธิบาย :  วัดพระศรีสรรเพชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่บนถนนศรีสรรเพชญ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจดีย์ทรงลังกา จำนวนสามองค์ เพี่อบรรจุพระบรมอัฐิ สร้างเพื่อเป็นวัดประจำพระราชวัง ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ มีซากปรักหักพังของพระวิหาร หอระฆัง พระอุโบสถ ฯลฯ มีความเก่าแก่และสวยงาม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ฐานิสร กันจา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที, ธมลพรรณ ปานะวงษ์, ครูวิมลมาศ นาคสวัสดิ์, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ครูจุฑารัตน์ บุญประคอง
คำสำคัญ :   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, อุทยานประวัติศาสตร์, เจดีย์ทรงลังกา, วัดพระศรีสรรเพชญ์, มหาวิทยาลัยมหิดล, โบราณสถาน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (98.68 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง