รองเท้ากลีบบัว

ข้อมูลผลงาน

  51      43     
 
Creative Commons License
รองเท้ากลีบบัว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  รองเท้ากลีบบัว
คำอธิบาย :  รองเท้ากลีบบัว คือ รองเท้าที่ผู้หญิงจีนโบราณนิยมสวมใส่เพื่อมัดเท้าให้มีขนาดเล็กกระจิริด ด้วยเชื่อกันว่าสาวที่มีเท้าเล็กและห่อเป็นรูปดอกบัว ถือเป็นหญิงงาม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ปัญญา สุวรรณ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   รอน ซิมป์สัน
คำสำคัญ :   การรัดเท้า, รองเท้าโบราณ, Ron Simpson, การมัดเท้า, รองเท้ากลีบบัว, นิทรรศการมังกรและหงส์, รองเท้าจีนโบราณ, Panya Suwan
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (84.45 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง