ไม้กวาดดอกหญ้า

5,354      5,638
 
Creative Commons License
ไม้กวาดดอกหญ้า ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ไม้กวาดดอกหญ้า
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ข้อมูลเจ้าของภูมิปัญญา ชื่อเจ้าของภูมิปัญญา นางจิตรา คอนคำ อายุ ๗๑ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๓๐/๑ หมู่ ๑ บ้านพังทุย ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น อาชีพ รับจ้าง อายุการศึกษาภูมิปัญญา ๓๐ ปี ชื่อภูมิปัญญา ไม้กวาดดอกหญ้า บ้านกุดพังทุยประวัติข้อมูลภูมิปัญญา ตำบลพังทุยเป็นตำบลที่มีชื่อเสียงในด้านการทำไม้กวาดมาเป็นเวลานานประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือการทำไร่ทำนา และมีอาชีพเสริมคือการทำไม้กวาดดอกหญ้าจำหน่าย บางครอบครัวทำเป็นอาชีพหลักเนื่องจากไม่มีไร่นา เศรษฐกิจตำบลนี้จึงจัดอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร การทำไม้กวาดดอกหญ้า เป็นอาชีพที่สุจริตทำให้คนในชุมชนรักและภูมิใจต่ออาชีพในท้องถิ่น รู้จักหารายได้จากอาชีพเสริมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตลอดจนช่วยลดปัญหาความยากจน เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ภาพแผนที่หมู่บ้านกุดพังทุยกำหนดความรู้/แสวงหาความรู้ (ภายใน/ภายนอก) คุณยายจิตรา คอนคำ อายุ ๗๑ ปี อาชีพรับจ้าง อยู่บ้านเลขที่ ๓๐/๑ หมู่ ๑ บ้านกุดพังทุย ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ได้เริ่มหัดทำไม้กวาดดอกหญ้ากับคนในหมู่บ้าน สมัยก่อนเรียกว่า ไม้กวาดคันงอ คุณยายจิตรา มีความภูมิใจที่ได้สืบสานการทำไม้กวาดดอกหญ้า ที่เป็นภูมิปัญญาของหมู่บ้านที่สืบทอดกันมายาวนาน และสามารถเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้การสร้างความรู้ (ขั้นตอน/วิธีการการสร้างภูมิปัญญา)วัสดุอุปกรณ์ในการทำไม้กวาดดอกหญ้า ๑. ดอกหญ้า ที่ใช้ทำไม้กวาดมีอยู่ ๒ ชนิด ดอกแขมหรือดอกยู ๒. ด้ามไม้ไผ่ ๓. เข็ม ๔. เชือกฟาก ๕.กรรไกร ๖. ค้อนหงอน ๗. เทียนแหล่งวัสดุที่ ๑) ดอกหญ้าที่ใช้ทำไม้กวาดมีอยู่ ๒ ชนิด ๑.๑) ดอกพง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าดอกแขม จะมีอยู่แถบเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับอำเภอน้ำพอง ซึ่งเมื่อหลายปีผ่านมาสามารถไปเก็บได้เอง ปัจจุบันค่อนข้างหายากต้องรับซื้อจากแหล่งจำหน่าย ๑.๒) ดอกกง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ดอกยู จะมีอยู่แถบจังหวัดเพชรบูรณ์ เชียงใหม่ พะเยา น่าน ในช่วงแรกๆ ผู้ผลิตจะไปเก็บเอง แต่ปัจจุบันจะมีผู้นำมาจำหน่ายถึงที่ทำให้สะดวกยิ่งขึ้น ๒) ไม้เปาะ จะมีอยู่แถบเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับอำเภอน้ำพอง ซึ่งเมื่อหลายปีผ่านมาสามารถไปเก็บได้เอง ปัจจุบันค่อนข้างหายากต้องรับซื้อจากแหล่งจำหน่าย ขั้นตอนการทำไม้กวาดดอกหญ้า ขั้นตอนที่ ๑ : การเตรียมดอกหญ้า นำดอกหญ้าไปตากแดด ประมาณ ๓ วันนำดอกหญ้ามานวดให้ดอกร่วงหลุดจากก้านเลาะ คัดแยกให้ได้ขนาดเท่าๆกันมัดเป็นกำ ๆ ขนาด ๑ กำมือ นำดอกหญ้าที่มัดเป็นกำมามัดรวมกันประมาณ ๕-๖ กำ เป็นมัดใหญ่ เก็บรวบรวมไว้ รอให้การทำด้ามเรียบร้อย ขั้นตอนที่ ๒ : การเตรียมด้ามไม้กวาด ตัดไม้ไผ่ ขนาดความยาว ๗๐ ซม. ตัดตา และขอบข้อต่อ  ขัดด้วยกระดาษทรายให้ผิวเรียบไม่มีเสี้ยน ขั้นตอนที่ ๓ : การทำไม้กวาด เริมจากนำดอกหญ้าที่เตรียมไว้มามัดรวมกันกับไม้ไผ่ที่ดัดปลายงอไว้ เอายางรัดไว้เพื่อเป็นแนวการเริ่มถักเพื่อให้ระดับแนวของดอกหญ้าได้ตามรูปที่กำหนด จากนั้นใช้เข็มที่มีเชือกฟางมารัดรอบดอกหญ้าและไม้ไผ่ จำนวน 2 รอบ จากนั้นตักยางที่รัดไว้ออก จากนั้นก็นำดอกหญ้าที่ทำเป็นช่อเล็กไว้แล้วมาเรียงใส่ที่ละช่อจัดให้สวยงานตามแนวที่กำหนดไว้แล้วใช้เข็มที่มีเชือกฟางรัดหนึ่งรอบจากนั้นใช้เข็มฟางถักทำแบบนี้เรื่อยจนครบช่อที่กำหนดไว้ ก็จะได้ไม้กวาดดอกหญ้า ในเวลา 1 วันคุณยายจิตราทำไม้กวาดได้ 10 ด้าม การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ (ซึมซับไว้กับตนเอง หรือ เผยความรู้ให้แก่องค์กร) คุณยายจิตรา มีความภูมิใจกับการที่ได้สืบทอดการทำไม้กวาดดอกหญ้าของบ้านกุดพังทุย คุณยายได้ถ่ายทอดและสาธิตการทำไม้กวาดดอกหญ้าให้กับนักเรียน และทำไม้กวาดดอกหญ้า มีประโยชน์หลากหลาย สามารถยึดเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และได้ถ่ายทอดภูมิปัญญานี้ให้กับลูกหลายต่อไปสืบต่อไปข้อมูลผู้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560ชื่อผู้ศึกษา นางสาวภัทรียา บุญเรืองนาม รหัส 6080110127 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) รุ่น 4 รายวิชา ความเป็นครู (800 5201) เน้นศึกษา ครูกับการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะ ศึกษาศาสตร์ สถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือสถานที่ทำงาน โรงเรียนสุนทรพรหมคุณศึกษาอาจารย์ผู้สอน1 รองศาสตราจารย์ สำเร็จ คำโมง (ครูภูมิปัญญาไทย, ศิลปินมรดกอีสาน)2 อาจารย์ ดร.พา อักษรเสือ3 อาจารย์ ดร.ธีรภัทร โคตรบรรเทา4 อาจารย์ สุชาดา ลดาวัลย์5 อาจารย์ อัจฉริยะ วงษ์คำซาว6 อาจารย์ บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภูมิปัญญาไทย, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ไม้กวาด, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ไม้กวาดดอกหญ้า
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : จิตรา คอนคำ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ภัทรียา บุญเรืองนาม, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, VDO Clip, ข้อมูลปฐมภูมิ, ใบงาน
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
จิตรา คอนคำ, ภัทรียา บุญเรืองนาม, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (2561). ไม้กวาดดอกหญ้า, 29 สิงหาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/88504
จิตรา คอนคำ, ภัทรียา บุญเรืองนาม, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (2561). "ไม้กวาดดอกหญ้า". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/88504. (29 สิงหาคม 2564)
จิตรา คอนคำ, ภัทรียา บุญเรืองนาม, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. "ไม้กวาดดอกหญ้า". 29 สิงหาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/88504.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ไม้กวาดดอกหญ้า

ไม่พบข้อมูลการรีวิว