การสร้างลิงก์ของไฟล์หรือโฟลเดอร์เพื่อแชร์กับคนอื่น

ข้อมูลผลงาน

  350      250     
 
Creative Commons License
การสร้างลิงก์ของไฟล์หรือโฟลเดอร์เพื่อแชร์กับคนอื่น is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การสร้างลิงก์ของไฟล์หรือโฟลเดอร์เพื่อแชร์กับคนอื่น
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  อาทิตย์ แก้วภราดัย
คำสำคัญ :   Google, Gmail, การสร้างลิงก์ของไฟล์, การสร้างลิงก์, การสร้างลิงก์ของโฟลเดอร์, Google Drive
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, Resource Review, Flash Clip, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (41.20 MB)