ปุ๋ยมูลไส้เดือน

380      372
 
Creative Commons License
ปุ๋ยมูลไส้เดือน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ปุ๋ยมูลไส้เดือน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ปุ๋ยมูลไส้เดือนสถานที่ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารข้อมูลเจ้าของภูมิปัญญา ชื่อเจ้าของภูมิปัญญา นายคำพันธ์ ภาดี และนักเรียนแกนนำ ที่อยู่ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู อาชีพ ครู อายุการศึกษาภูมิปัญญา ........5.......ปี ชื่อภูมิปัญญา ปุ๋ยมูลไส้เดือนประวัติข้อมูลภูมิปัญญา ปี 2556 นักเรียนเกิดแนวคิดจากการเห็นภารโรงตัดหญ้าจึงเกิดความคิดอยากทำโครงงานปุ๋ยหมักขึ้น จึงได้จัดทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในแปลงผักในโรงเรียน แต่ปริมาณปุ๋ยหมักที่ทำออกมาไม่เพียงพอจึง ชวนคุณครูเลี้ยงไส้เดือนเพื่อทำปุ๋ยมูลไส้เดือนขึ้น โดยคุณครูคำพันธ์ได้ไปซื้อไส้เดือนจากอุดรมาสองกิโลกรัม ซึ่งทางร้านบอกว่าเป็นไส้เดือนพันธ์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พอได้ไส้เดือนมาแล้วก็จัดทำการเลี้ยงไส้เดือนในบ่อ โดยการเลี้ยงนี้ได้นำผักผลไม้ที่เหลือจากการบริโภคมาเป็นอาหารไส้เดือน และมูลของไส้เดือนยังทำเป็นปุ๋ยใช้รดน้ำพืชผักสวนครัวในแปลงของโรงเรียนได้ การทำปุ๋ยมูลไส้เดือนได้ถ่ายทอดสู่นักเรียนแกนนำรุ่นต่อรุ่นจนกลายเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกำหนดความรู้/แสวงหาความรู้ (ภายใน/ภายนอก) คุณครูคำพันธ์และนักเรียนแกนนำได้ศึกษาข้อมูลของภูมิปัญญาจากการศึกษาค้นคว้า จนกลายเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดสู่นักเรียนรุ่นต่อรุ่น และยังช่วยสร้างรายได้ให้กับนักเรียนอีกด้วยการสร้างความรู้ (ขั้นตอน/วิธีการการสร้างภูมิปัญญา) เลี้ยงไส้เดือนในบ่อที่จัดเตรียมไว้ มูลไส้เดือนที่นำมาทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำจากมูลไส้เดือน ปุ๋ยมูลไส้เดือน นักเรียนนำปุ๋ยน้ำมูลไส้เดือนไปรดน้ำแปลงผักในโรงเรียน เป็นการช่วยลดต้นทุนและใช้ชีวิตแบบพอเพียงการจัดเก็บและการค้นคืนความรู้ (การจดจำ/เอกสาร/ฐานข้อมูล) คุณครูคำพันธ์มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่นักเรียนแกนนำของโรงเรียน จากรุ่นสู่รุ่นไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นภูมิปัญญาที่สามารถถ่ายทอดสู่ออกมาเป็นโครงงานจนได้เข้าร่วมโครงงานของมูลนิธิเปรมฯและยังมีการจัดเก็บภูมิปัญญาในรูปเล่มเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ใช้ศึกษาหาข้อมูลและพัฒนาปุ๋ยมูลไส้เดือนต่อไปการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ (ซึมซับไว้กับตนเอง หรือ เผยความรู้ให้แก่องค์กร) คุณครูคำพันธ์มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่นักเรียนแกนนำของโรงเรียน จากรุ่นสู่รุ่นไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นภูมิปัญญาที่สามารถถ่ายทอดสู่นักเรียนและอยู่คู่โรงเรียนและชุมชนสืบไปพิกัด (สถานที่) ข้อมูลผู้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560ชื่อผู้ศึกษา นางสาวพรทิวา คำหารพล หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) รุ่น 4 รายวิชา ความเป็นครู (800 5201) เน้นศึกษา ครูกับการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะ ศึกษาศาสตร์ สถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือสถานที่ทำงาน โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารอาจารย์ผู้สอน1 รองศาสตราจารย์ สำเร็จ คำโมง (ครูภูมิปัญญาไทย, ศิลปินมรดกอีสาน)2 อาจารย์ ดร.พา อักษรเสือ3 อาจารย์ ดร.ธีรภัทร โคตรบรรเทา4 อาจารย์ สุชาดา ลดาวัลย์5 อาจารย์ อัจฉริยะ วงษ์คำซาว6 อาจารย์ บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยมูลไส้เดือน, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ปุ๋ย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : คำพันธ์ ภาดี และนักเรียนแกนนำ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   พรทิวา คำหารพล, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ, VDO Clip, ใบงาน
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
คำพันธ์ ภาดี และนักเรียนแกนนำ, พรทิวา คำหารพล, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (2561). ปุ๋ยมูลไส้เดือน, 26 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89645
คำพันธ์ ภาดี และนักเรียนแกนนำ, พรทิวา คำหารพล, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (2561). "ปุ๋ยมูลไส้เดือน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89645. (26 มีนาคม 2562)
คำพันธ์ ภาดี และนักเรียนแกนนำ, พรทิวา คำหารพล, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. "ปุ๋ยมูลไส้เดือน". 26 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89645.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (7,547)
จำนวนผู้เข้าชม (3,701)

รีวิว : ปุ๋ยมูลไส้เดือน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว