การปลูกฝรั่งกิมจู

1,278      2,745
 
Creative Commons License
การปลูกฝรั่งกิมจู ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : การปลูกฝรั่งกิมจู
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ชื่อหัวข้อภูมิปัญญา การปลูกฝรั่งกิมจูบ้านหนองแวงกลาง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่นข้อมูลเจ้าของภูมิปัญญา ชื่อเจ้าของภูมิปัญญา นางปัญญา พลเสน ที่อยู่ 87 หมู่ 4 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น อาชีพ เกษตรกร อายุการศึกษาภูมิปัญญา 20 ปี ชื่อภูมิปัญญา การปลูกฝรั่งกิมจูประวัติข้อมูลภูมิปัญญา การปลูกฝรั่งกิมจูนั้น ชาวบ้านท่านนี้ทำมารุ่นต่อรุ่น จากรุ่นพ่อมาสู่รุ่นลูก ทำสวนฝรั่งมามากว่า10 ปี ท่านบอกการทำสวนฝรั่งมีแรงบันดาลใจมาจากพ่อ เพราะการทำสวนฝรั่งทำให้ท่านลืมตาอ้าปากได้ จากที่ท่านไม่มีอะไร จนวันนี้ ท่านบอกพอใจในสิ่งที่ตนมี แค่ไม่ไปเดือดร้อนใคร กำหนดความรู้/แสวงหาความรู้ (ภายใน/ภายนอก)1.ได้รับความรู้จากภูมิปัญญา2.ได้รับความรู้วิธีการทำภูมิปัญญาชิ้นนี้3.ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต4.ได้รับความรู้ วีธีการสืบทอดภูมิปัญญา5.แรงบันดาลใจในการทำงานการสร้างความรู้ (ขั้นตอน/วิธีการการสร้างภูมิปัญญา)การปลูกการเตรียมดิน และการเตรียมแปลง สามารถทำได้ 2 รูปแบบตามสภาพพื้นที่ คือ1. พื้นที่ดินเหนียว น้ำท่วมขังง่าย และมีระบบน้ำมากเกินพอ ให้ทำการขุดร่องลุกประมาณ 1 เมตร กว้าง 1-2 เมตร เพื่อเป็นแนวร่องสำหรับการให้น้ำ การเตรียมแปลง และการปลูกในลักษณะนี้มักพบในพื้นที่ลุ่มภาคกลางเป็นส่วนใหญ่2. พื้นที่ทั่วไปที่มีระบบน้ำไม่เพียงพอ สามารถปลูกในแปลงโดยไม่ยกร่องหรือการยกร่องสูงประมาณ 30 ซม. ระยะห่างระหว่างร่องประมาณ 3-4 เมตร ทั้งนี้ ให้ทำการไถดะ 1 ครั้ง เพื่อตากดิน และกำจัดวัชพืช และไถแปร 1 ครั้ง โดยเว้นช่วงห่างประมาณ 1-2 อาทิตย์ หลังจากนั้นทำการไถยกร่องวิธีปลูก1. ใช้กิ่งพันธุ์จากการตอนหรือการปักชำ2. ขุดหลุมปลูก กว้าง ลึก ขนาด 50×50 เซนติเมตร แต่ละหลุมห่างกันประมาณ 3 เมตร ระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 3-4 เมตร หรือตามขนาดระยะห่่างของร่อง3. รองพื้นด้วยปุ๋ยคอกหรือมูลสัตว์ประมาณ 0.5 กิโลกรัม/หลุม หรือขนาด 1 พลั่วตัก พร้อมคลุกดินผสมก้นหลุมให้สูงประมาณ 1 ฝ่ามือ ทั้งนี้อาจผสมปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ในอัตรา 1 กำมือ/หลุมก็ได้4. นำกิ่งพันธุ์ลงหลุมปลูก โดยกลบดินสูงเหนือปากหลุมเล็กน้อย ทั้งนี้ควรให้ดินกลบเหนือเขตรากสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตร5. ใช้หลักไม้ปักหลุม และผูกเชือกยึดลำต้น6. เมื่อปลูกเสร็จควรให้น้ำให้ชุ่มทันทีการดูแลรักษาการให้น้ำเริ่มให้น้ำครั้งแรกหลังการปลูกเสร็จให้เปียกชุ่ม หลังจากนั้น ให้น้ำทุก 2 ครั้ง/วัน เช้า-เย็น จนต้นฝรั่งตั้งตัวได้ โดยอาจเลือกใช้ระบบการให้น้ำที่มีประสิทธิภาพ หลังจากนั้นอาจทำการให้น้ำน้อยลง ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ และความชุ่มชื้นของดิน ซึ่งไม่ควรปล่อยให้ดินแห้ง ขาดน้ำ โดยเฉพาะในช่วงติดผล แต่ในช่วงติดดอกไม่ควรให้น้ำมากซึ่งในช่วงนี้เพียงแค่ระวังไม่หน้าดินแห้งก็ เพียงพอการใส่ปุ๋ยการใส่ปุ๋ยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ– ช่วงปลูกจนถึงออกผลรุ่นแรก ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องดูแลให้ฝรั่งเจริญเติบโตจนถึงให้ผลในรุ่นแรก ซึ่งการใส่ปุ๋ยจะใส่ปุ๋ยเป็นระยะเพื่อให้ต้นฝรั่งสามารถเจริญเติบโตได้ดี โดยอาจใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักผสมกับปุ๋ยเคมีในสูตร 12-12-0 ในอัตราส่วนปุ๋ยคอกต่อปุ๋ยเคมี 10:1 ในอัตรา 0.5 กิโลกรัม/ต้น ประมาณ 1-2 ครั้ง ก่อนการติดดอก– ช่วงให้ผลผลิตในช่วงที่ให้ผลิตในระยะออกดอกให้ใส่ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ในอัตราเดียวกัน และเมื่อก่อนที่ผลฝรั่งจะห่ามก่อนเก็บผลผลิตประมาณ 1 เดือน ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 12-12-24 ในอัตราเดียวกันการจัดเก็บและการค้นคืนความรู้ (การจดจำ/เอกสาร/ฐานข้อมูล)การจดจำภูมิปัญญานี้ ท่านบอกว่า ไม่มีการจกจำที่เป็นเอกสารหรือฐานข้อมูลใดๆทั้งสิ้น แต่จดจำโดยการจำวิธีการทำ วิธีการปลูกฝรั่งท่านทำมามากกว่าสิบปี ท่านบอกจำวิธีการปลูกได้ดีการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ (ซึมซับไว้กับตนเอง หรือ เผยความรู้ให้แก่องค์กร)การถ่ายทอดภูมิปัญญาชิ้นนี้ ท่านบอกได้ถ่ายทอดสู่รุ่นลูกและมีการจัดทำกลุ่มชาวบ้านขึ้น สำหรับการปลูกฝรั่งกิมจูพิกัด (สถานที่)บ้านหนองแวงกลาง หมู่ 4 บ้านหนองแวงกลาง ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120ข้อมูลผู้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560ชื่อผู้ศึกษา นางสาวเนตรนภา บุญราษฎร์ หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) รุ่น 4 รายวิชา ความเป็นครู (800 5201) เน้นศึกษา ครูกับการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะ ศึกษาศาสตร์ สถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือสถานที่ทำงาน บ้านหนองแวงกลาง หมู่ 4 บ้านหนองแวงกลาง ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่นอาจารย์ผู้สอน1 รองศาสตราจารย์ สำเร็จ คำโมง (ครูภูมิปัญญาไทย, ศิลปินมรดกอีสาน)2 อาจารย์ ดร.พา อักษรเสือ3 อาจารย์ ดร.ธีรภัทร โคตรบรรเทา4 อาจารย์ สุชาดา ลดาวัลย์5 อาจารย์ อัจฉริยะ วงษ์คำซาว6 อาจารย์ บุญจันทร์ เพชรเมืองเลยชื่อหัวข้อภูมิปัญญา การปลูกฝรั่งกิมจูบ้านหนองแวงกลาง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่นข้อมูลเจ้าของภูมิปัญญาชื่อเจ้าของภูมิปัญญา นางปัญญา พลเสนที่อยู่ 87 หมู่ 4 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่นอาชีพ เกษตรกร อายุการศึกษาภูมิปัญญา 20 ปี
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การปลูกฝรั่งกิมจู, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ฝรั่งกิมจู, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, การปลูกฝรั่ง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ปัญญา พลเสน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   เนตรนภา บุญราษฎร์, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ใบงาน, VDO Clip, ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ปัญญา พลเสน, เนตรนภา บุญราษฎร์, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (2561). การปลูกฝรั่งกิมจู, 26 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89649
ปัญญา พลเสน, เนตรนภา บุญราษฎร์, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (2561). "การปลูกฝรั่งกิมจู". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89649. (26 มีนาคม 2562)
ปัญญา พลเสน, เนตรนภา บุญราษฎร์, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. "การปลูกฝรั่งกิมจู". 26 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89649.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (7,555)
จำนวนผู้เข้าชม (3,701)

รีวิว : การปลูกฝรั่งกิมจู

ไม่พบข้อมูลการรีวิว