บทเรียน SCORM ภาพรวมการผลิตยางล้อ

ข้อมูลผลงาน

  532      241     
 
Creative Commons License
บทเรียน SCORM ภาพรวมการผลิตยางล้อ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  บทเรียน SCORM ภาพรวมการผลิตยางล้อ
คำอธิบาย :  บทเรียน SCORM ภาพรวมการผลิตยางล้อ โครงการโรงเรียนไซเบอร์ยางล้อ (Tire Cyber School)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
คำสำคัญ :   ยางล้อ, สวทน., ยางล้อรถยนต์, การผลิตยางล้อ, SCORM Content
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   สื่อปฏิสัมพันธ์, Full Course

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (74.79 MB)