ทรงพระราชทานธงและตราสำนักดาบพุทไธสวรรย์

ข้อมูลผลงาน

  149      101     
 
Creative Commons License
ทรงพระราชทานธงและตราสำนักดาบพุทไธสวรรย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ทรงพระราชทานธงและตราสำนักดาบพุทไธสวรรย์
คำอธิบาย :  ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ทรงรวบรวมไพร่พล ฝึกนักรบ การต่อสู้ด้วยอาวุธไทยโบราณทุกประเภท สร้างขุนพล ขึ้นที่วัดพุทไธสวรรย์ กรุงศรีอยุธยา และพระองค์ทรงเป็นจอมทัพ นำทัพเข้าต่อสู้กับศัตรู สร้างความเป็นปึกแผ่นของบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ได้ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานธงและตราประจำสำนักดาบพุทไธสวรรย์ แด่พ่อครูสมัย เมษะมาน เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๐๐ ณ เวทีลุมพินี โดยครั้งนั้นใช้ชื่อ สำนักดาบพุทไธสวรรย์ แห่งกรุงศรีอยุธยา สถานที่ตั้ง ๘๓๙/๑ ถนนอิสรภาพ ตำบลหิรัญรุจี จังหวัดธนบุรี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ครูวัชนี เมษะมาน
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ครูจริญญา เมษะมาน, ครูจุฑารัตน์ บุญประคอง, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ว่าที่ร้อยตรีจิระ เมษะมาน, ธมลพรรณ ปานะวงษ์, ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที, ครูวิมลมาศ นาคสวัสดิ์
คำสำคัญ :   รัชกาลที่ ๙, มหาวิทยาลัยมหิดล, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, ศูนย์อนุรักษ์และเผยแพร่อาวุธไทยโบราณ สำนักดาบพุทไธสวรรย์ แห่งกาญจนบุรี, ทรงพระราชทานธงและตราสำนักดาบพุทไธสวรรย์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ