ศูนย์อนุรักษ์และเผยแพร่อาวุธไทยโบราณ สำนักดาบพุทไธสวรรย์ แห่งกาญจนบุรี

ข้อมูลผลงาน

  516      158     
 
Creative Commons License
ศูนย์อนุรักษ์และเผยแพร่อาวุธไทยโบราณ สำนักดาบพุทไธสวรรย์ แห่งกาญจนบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ศูนย์อนุรักษ์และเผยแพร่อาวุธไทยโบราณ สำนักดาบพุทไธสวรรย์ แห่งกาญจนบุรี
คำอธิบาย :  ศูนย์อนุรักษ์และเผยแพร่อาวุธไทยโบราณ สำนักดาบพุทไธสวรรย์ แห่งกาญจนบุรี ได้รับการก่อตั้งขึ้น เพื่อการอนุรักษ์และสานต่อตามเจตนารมณ์ การอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้ด้วยอาวุธไทยโบราณและนาฏศิลป์ไทย เพื่อให้เป็นมาตรฐานตามแบบแผนที่ถูกต้อง โดยมีอาจารย์ทนงศักดิ์ เมษะมาน ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากพ่อครูสมัย เมษะมาน ผู้เป็นบิดา ท่านจึงมีทักษะการใช้อาวุธไทยทุกประเภท อีกทั้งท่านได้อุทิศตนเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ด้วยอาวุธไทย รวมถึง ท่านยังมีผลงานการเป็นนักแสดงในละครต่าง ๆ และในด้านการกำกับการแสดงในเชิงศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ปัจจุบันดำเนินการมาถึงรุ่นที่ ๓ โดยมีครูวัชนี เมษะมาน ครูชำนาญการวิทยาลัยนาฎศิลป์ กรมศิลปากร เป็นผู้อำนวยการ เป็นผู้ดูแลถ่ายทอดวิชานาฎศิลป์ไทยและโขน และมีว่าที่ร้อยตรีจิระ เมษะมาน (ครูนัฎ) นายจริญญา เมษะมาน (ครูนิว) ผู้เป็นบุตรชาย เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้สืบสานต่อเจตนารมณ์ที่จะอนุรักษ์ศิลปะการใช้อาวุธไทยโบราณให้คงอยู่ต่อไป ณ ๑๘๕/๑๕ หมู่ ๒ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (หลังวัดป่าเลไลยก์)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ครูวัชนี เมษะมาน
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ครูวิมลมาศ นาคสวัสดิ์, ว่าที่ร้อยตรีจิระ เมษะมาน, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ศูนย์อนุรักษ์และเผยแพร่อาวุธไทยโบราณ สำนักดาบพุทไธสวรรย์ แห่งกาญจนบุรี, ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที, ครูจุฑารัตน์ บุญประคอง, ธมลพรรณ ปานะวงษ์, ครูจริญญา เมษะมาน
คำสำคัญ :   ศูนย์อนุรักษ์และเผยแพร่อาวุธไทยโบราณ สำนักดาบพุทไธสวรรย์ แห่งกาญจนบุรี, โขนไทย, นาฎศิลป์ไทย, ศิลปะการใช้อาวุธไทยโบราณ, มหาวิทยาลัยมหิดล, ศิลปะการต่อสู้
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาไทย, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (174.68 KB)