การใช้อาวุธไทยโบราณ ตอนที่ ๑

ข้อมูลผลงาน

  290      134     
 
Creative Commons License
การใช้อาวุธไทยโบราณ ตอนที่ ๑ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การใช้อาวุธไทยโบราณ ตอนที่ ๑
คำอธิบาย :  การใช้อาวุธไทยโบราณ ตอนที่ ๑
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ครูวัชนี เมษะมาน
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ศูนย์อนุรักษ์และเผยแพร่อาวุธไทยโบราณ สำนักดาบพุทไธสวรรย์ แห่งกาญจนบุรี, ครูจุฑารัตน์ บุญประคอง, ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที, ครูจริญญา เมษะมาน, ธมลพรรณ ปานะวงษ์, ครูวิมลมาศ นาคสวัสดิ์, ว่าที่ร้อยตรีจิระ เมษะมาน, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสำคัญ :   การใช้อาวุธไทยโบราณ ตอนที่ ๑, ศิลปะการใช้อาวุธไทยโบราณ, การใช้อาวุธไทยโบราณ, มหาวิทยาลัยมหิดล, ศิลปะการต่อสู้
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Resource Review, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip, Flash Clip