เพลงคืนเดือนหงาย

ข้อมูลผลงาน

  304      161     
 
Creative Commons License
เพลงคืนเดือนหงาย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เพลงคืนเดือนหงาย
คำอธิบาย :  เพลงคืนเดือนหงาย ท่าสอดสร้อยมาลาแปลง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ครูวัชนี เมษะมาน
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ศูนย์อนุรักษ์และเผยแพร่อาวุธไทยโบราณ สำนักดาบพุทไธสวรรย์ แห่งกาญจนบุรี, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ครูจุฑารัตน์ บุญประคอง, ว่าที่ร้อยตรีจิระ เมษะมาน, ธมลพรรณ ปานะวงษ์, ครูจริญญา เมษะมาน, ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที, ครูวิมลมาศ นาคสวัสดิ์
คำสำคัญ :   มหาวิทยาลัยมหิดล, เพลงคืนเดือนหงาย, นาฎศิลป์ไทย, รำวงมารฐาน, ท่าสอดสร้อยมาลาแปลง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (197.72 KB)