เพลงยอดชายใจหาญ หญิง

ข้อมูลผลงาน

  97      84     
 
Creative Commons License
เพลงยอดชายใจหาญ หญิง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เพลงยอดชายใจหาญ หญิง
คำอธิบาย :  เพลงยอดชายใจหาญ หญิง ท่าชะนีร่ายไม้
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ครูวัชนี เมษะมาน
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ว่าที่ร้อยตรีจิระ เมษะมาน, ครูวิมลมาศ นาคสวัสดิ์, ศูนย์อนุรักษ์และเผยแพร่อาวุธไทยโบราณ สำนักดาบพุทไธสวรรย์ แห่งกาญจนบุรี, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ครูจุฑารัตน์ บุญประคอง, ครูจริญญา เมษะมาน, ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที, ธมลพรรณ ปานะวงษ์
คำสำคัญ :   เพลงยอดชายใจหาญ หญิง, รำวงมารฐาน, มหาวิทยาลัยมหิดล, นาฎศิลป์ไทย, ท่าชะนีร่ายไม้
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (205.74 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง