เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ

ข้อมูลผลงาน

  168      101     
 
Creative Commons License
เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ
คำอธิบาย :  เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ ท่าที่ ๑ แขกเต้าเข้ารัง ท่าที่ ๒ ผาลาเพียงไหล่
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ครูวัชนี เมษะมาน
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ว่าที่ร้อยตรีจิระ เมษะมาน, ธมลพรรณ ปานะวงษ์, ครูวิมลมาศ นาคสวัสดิ์, ครูจุฑารัตน์ บุญประคอง, ครูจริญญา เมษะมาน, ศูนย์อนุรักษ์และเผยแพร่อาวุธไทยโบราณ สำนักดาบพุทไธสวรรย์ แห่งกาญจนบุรี, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที
คำสำคัญ :   เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ, มหาวิทยาลัยมหิดล, นาฎศิลป์ไทย, รำวงมารฐาน, แขกเต้าเข้ารัง, ผาลาเพียงไหล่
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (232.19 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง