เพลงบูชานักรบ ท่าที่ ๒

ข้อมูลผลงาน

  91      83     
 
Creative Commons License
เพลงบูชานักรบ ท่าที่ ๒ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เพลงบูชานักรบ ท่าที่ ๒
คำอธิบาย :  เพลงบูชานักรบ ท่าที่ ๒ ชาย ขอแก้ว หญิง ล่อแก้ว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ครูวัชนี เมษะมาน
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ธมลพรรณ ปานะวงษ์, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ครูจุฑารัตน์ บุญประคอง, ศูนย์อนุรักษ์และเผยแพร่อาวุธไทยโบราณ สำนักดาบพุทไธสวรรย์ แห่งกาญจนบุรี, ว่าที่ร้อยตรีจิระ เมษะมาน, ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที, ครูวิมลมาศ นาคสวัสดิ์, ครูจริญญา เมษะมาน
คำสำคัญ :   นาฎศิลป์ไทย, มหาวิทยาลัยมหิดล, เพลงบูชานักรบ, รำวงมารฐาน, ขอแก้ว, ล่อแก้ว
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (203.73 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง