ทัพพีกะลามะพร้าว

4,184      3,198
 
Creative Commons License
ทัพพีกะลามะพร้าว ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ทัพพีกะลามะพร้าว
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ทัพพีกะลามะพร้าว44/1 หมู่ 7 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหารข้อมูลเจ้าของภูมิปัญญา ชื่อเจ้าของภูมิปัญญา นาย ปอน เมืองโคตร ที่อยู่ 44/1 หมู่ 7 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 49150 อาชีพ ชาวนา อายุการศึกษาภูมิปัญญา 74 ปี ชื่อภูมิปัญญา ทัพพีกะลามะพร้าวประวัติข้อมูลภูมิปัญญา การทำทัพพีกะลามะพร้าว สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ จนถึงปัจจุบัน เพราะอำเภอหว้านใหญ่ ที่มีทำแลติดฝั่งแม่น้ำโขง ทุกครัวเรือนมักปลูกต้นมะพร้าวไว้สำหรับประกอบทำอาหาร ก็จะพบว่ามีกะลามะพร้าวเป็นจำนวนมาก ทำให้มีนักคิดค้น และประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจาวันขึ้นด้วยการนำเอาวัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ที่หาง่ายและใช้ภูมิปัญญา ที่แฝงด้วยศิลปะแขนง หนึ่ง เช่นศิลปะเช่นศิลปหัตถกรรมเป็นต้น ในการประดิษฐ์เครื่องมือที่ใช้ในครัวเรือน และมีการทำจำหน่ายออกไปยังกลุ่มเพื่อนบ้านต่างๆ ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และเป็นการสร้างอาชีพเสริมที่ดีและเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราต่อไป (ปอน เมืองโคตร, ตุลาคม 2560 : สัมภาษณ์)กำหนดความรู้/แสวงหาความรู้ (ภายใน/ภายนอก)คุณปู่ ปอน เมืองโคตร อายุ 74 ปี อาชีพทำนา บ้านเลขที่ 44/1 หมู่ 7 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ได้เริ่มหัดทำ ทัพพีกะลามะพร้าวจากคนที่รู้จัก ในหมู่บ้านเมื่ออายุประมาณ 60 ปี หลังจาเกษียณงาน จึงใช้เวลาว่างจากการทำนามาศึกษาเพิ่มเติม เพื่อทำใช้ในครอบเรือน และนอกจากนี้คุณปู่ยังชอบงานศิลปหัตถกรรมทุกประเภทอีกด้วย เช่น กระบวยกะลามะพร้าว โคมไฟกะลามะพร้าว โมบายกะลามะพร้าว เป็นต้น คุณปู่ทำทั้งในครอบเรือนและจำหน่ายการสร้างความรู้ (ขั้นตอน/วิธีการการสร้างภูมิปัญญา) ขั้นตอนที่ 1 คือ เลื่อยกะลามะพร้าวตามขนาดที่ต้องการ ขั้นตอนที่ 2 คือ นำกระดาษทรายมาขัดผิวกะลามะพร้าว ชั้นตอนที่ 3 คือ เลื่อยไม้เพื่อทำด้ามจับ ชั้นตอนที่ 4 คือ เจาะกะลามะพร้าวจำนวน 4 รู เพื่อใช้เชือกผูกติดกับด้าม ขั้นตอนที่ 5 การทำทัพพีจากกะมะพร้าวพร้อมนำเชือกมาผูกเข้ากับด้ามการจัดเก็บและการค้นคืนความรู้ (การจดจำ/เอกสาร/ฐานข้อมูล)ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำทัพพีกะลามะพร้าว นี้ได้รับการถ่ายทอดจากคนในหมู่บ้านและ ศึกษาวิธีการทำเพิ่มเดิมจากรายการทีวี ซึ่งคุณปู่ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับลูกหลานชาวหมู่บ้านหว้านใหญ่ การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ (ซึมซับไว้กับตนเอง หรือ เผยความรู้ให้แก่องค์กร)การถ่ายถอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการถ่ายทอดโดยอาศัยหลักการจำ คือได้มีการฝึกทำและทดลองทำอยู่ทุกวัน จนเกิดความเคยชิน สุดท้ายก็สามารถถ่ายถอดวิชาความรู้ ให้กับผู้ที่สนใจ จึงทำให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มหลังจากการทำนา ที่สำคัญ ได้ส่งเสริมภูมิปัญญาไว้สืบทอดให้ลูกหลานของคนในท้องถิ่นต่อไปพิกัด (สถานที่) หมู่บ้านหว้านใหญ่ ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหารข้อมูลผู้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560ชื่อผู้ศึกษา นางสาวสุชาวดี สุวรรณกาฬ หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) รุ่น 4 รายวิชา ความเป็นครู (800 5201) เน้นศึกษา ครูกับการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะ ศึกษาศาสตร์ สถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือสถานที่ทำงาน โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยาอาจารย์ผู้สอน1 รองศาสตราจารย์ สำเร็จ คำโมง (ครูภูมิปัญญาไทย, ศิลปินมรดกอีสาน)2 อาจารย์ ดร.พา อักษรเสือ3 อาจารย์ ดร.ธีรภัทร โคตรบรรเทา4 อาจารย์ สุชาดา ลดาวัลย์5 อาจารย์ อัจฉริยะ วงษ์คำซาว6 อาจารย์ บุญจันทร์ เพชรเมืองเลยhttps://youtu.be/wHGokCHURo
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ภูมิปัญญาท้องถิ่น, สุชาวดี สุวรรณกาฬ, ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว, ทัพพีกะลามะพร้าว, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ทัพพีกะลา
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ปอน เมืองโคตร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สุชาวดี สุวรรณกาฬ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   กิจกรรม และ Labs, ใบงาน, รูปภาพ, VDO Clip, ข้อมูลปฐมภูมิ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://youtu.be/wHGokCHURog
URL :
:
ปอน เมืองโคตร, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สุชาวดี สุวรรณกาฬ. (2561). ทัพพีกะลามะพร้าว, 26 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/94904
ปอน เมืองโคตร, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สุชาวดี สุวรรณกาฬ. (2561). "ทัพพีกะลามะพร้าว". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/94904. (26 มีนาคม 2562)
ปอน เมืองโคตร, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สุชาวดี สุวรรณกาฬ. "ทัพพีกะลามะพร้าว". 26 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/94904.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ทัพพีกะลามะพร้าว

ไม่พบข้อมูลการรีวิว