วัดพระคริสตประจักษ์เกาะใหญ่ (ภายใน)

ข้อมูลผลงาน

  205      1,145     
 
Creative Commons License
วัดพระคริสตประจักษ์เกาะใหญ่ (ภายใน) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วัดพระคริสตประจักษ์เกาะใหญ่ (ภายใน)
คำอธิบาย :  วัดพระคริสตประจักษ์ ถูกสร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบคาทอลิก มีความวิจิตรตระการตา ตามอุดมคติของชาวคริสต์นิกายคาทอลิก ภายนอกถูกฉาบไว้ด้วยสีครีมอ่อนตัดขาวดูคลาสสิค ด้านในวัดพระคริสตประจักษ์ มีภาพจิตรกรรมภาพเขียนบอกเล่าเรื่องราวของพระเยซูเจ้า เป็นภาพวาดที่สวยงามวิจิตรตระการตามากตั้งอยู่ใต้โดมของโบสถ์สไตล์ยุโรป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นฤมล จันทรเจิด
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
คำสำคัญ :   ศิลปะแบบคาทอลิก, วัดพระคริสตประจักษ์เกาะใหญ่
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ