แสตมป์ชุด อัคราภิรักษศิลปิน

ข้อมูลผลงาน

  17      15     
 
Creative Commons License
แสตมป์ชุด อัคราภิรักษศิลปิน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  แสตมป์ชุด อัคราภิรักษศิลปิน
คำอธิบาย :  แสตมป์ชุด อัคราภิรักษศิลปิน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ธมลพรรณ ปานะวงษ์
คำสำคัญ :   มหาวิทยาลัยมหิดล, แสตมป์ชุด, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, ไปรษณีย์ไทย, แสตมป์ชุด อัคราภิรักษศิลปิน, แสตมป์, แสตมป์สะสม
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, ภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ