แสตมป์ชุด อัคราภิรักษศิลปิน

ข้อมูลผลงาน

  18      19     
 
Creative Commons License
แสตมป์ชุด อัคราภิรักษศิลปิน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  แสตมป์ชุด อัคราภิรักษศิลปิน
คำอธิบาย :  แสตมป์ชุด อัคราภิรักษศิลปิน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ธมลพรรณ ปานะวงษ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสำคัญ :   ไปรษณีย์ไทย, มหาวิทยาลัยมหิดล, แสตมป์สะสม, แสตมป์ชุด อัคราภิรักษศิลปิน, แสตมป์ชุด, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, แสตมป์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาไทย, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ