แสตมป์ชุด อัคราภิรักษศิลปิน

ข้อมูลผลงาน

  31      25     
 
Creative Commons License
แสตมป์ชุด อัคราภิรักษศิลปิน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แสตมป์ชุด อัคราภิรักษศิลปิน
คำอธิบาย :  แสตมป์ชุด อัคราภิรักษศิลปิน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ธมลพรรณ ปานะวงษ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสำคัญ :   แสตมป์ชุด, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, แสตมป์, แสตมป์สะสม, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไปรษณีย์ไทย, แสตมป์ชุด อัคราภิรักษศิลปิน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (90.44 KB)