หนังสือสืบสานศิลป์ในแผ่นดินพระทรงธรรม

ข้อมูลผลงาน

  1,382      891     
 
Creative Commons License
หนังสือสืบสานศิลป์ในแผ่นดินพระทรงธรรม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หนังสือสืบสานศิลป์ในแผ่นดินพระทรงธรรม
คำอธิบาย :  หนังสือสมุดภาพสืบสานศิลป์ในแผ่นดินพระทรงธรรม ได้รับรางวัลชมเชยประเภทหนังสือสวยงาม ในการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2561 และได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 29 มีนาคม 2561

มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัด 5 วัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์ในสมัย ร. 9 และวัดบวรนิเวศน์ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี รวมเป็น 6 วัด

หนังสือเป็นผลงานของกลุ่มแลลอดเลนส์ ซึ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมของชมรมน้องใหม่จุฬา 2510 ที่สร้างสรรค์กิจกรรมหลากหลายเนื่องในโอกาสที่เข้าศึกษาในจุฬาฯครบ 50 ปี และเป็นวาระที่จุฬาฯมีอายุครบ 100 ปี

มี ผศ.ดร. วงเดือน นาราสัจจ์ เป็นผู้เขียนและบรรณาธิการ ส่วนช่างภาพคือน้องใหม่ จุฬาฯ 2510 จากคณะต่างๆ 8 คณะ ได้ร่วมกันถ่ายภาพที่งดงาม ด้วยมุมมองที่น่าสนใจ และได้รับทุนสนับสนุนการพิมพ์จาก สำนักศิลปกรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งได้ให้การสนับสนุนการจัดเสวนาทางวิชาการในการเปิดตัวหนังสือเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สุปาณี รัชไชยบุญ, ไพบูลย์ เพชรโรจน์, สนั่นชัย วิวัฒน์สัน, อรุนี ไตรโรจน์, ชมรมน้องใหม่จุฬาฯ 2510, ธีราพร วิรุฬห์รักษ์, วรพจน์ จิระวัฒน์พงศา, อัมพร กีรติบุตร, ถิรวัฒ พรรคกลิน, บุญเลิศ เจริญทอง, วิบูลรัตน์ กรีติยุตานนท์, กระทรวงวัฒนธรรม, วงเดือน นาราสัจจ์, ผศ.ดร., พรรณทิพา บุญยเกียรติ
คำสำคัญ :   วัดบวรนิเวศวิหาร, วัดนิเวศธรรมประวัติ, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม, หนังสือสมุดภาพ, สมุดภาพ, หนังสือสวยงาม, วัดเทพสิรินทราวาส, วัดสำคัญของไทย, หนังสือสืบสานศิลป์ในแผ่นดินพระทรงธรรม, วัดอัษฎางคนิมิตร, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (18.14 MB)
- ดาวน์โหลด 2 (320.65 KB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง