หนังสือสืบสานศิลป์ในแผ่นดินพระทรงธรรม

13,354      1,977
 
Creative Commons License
หนังสือสืบสานศิลป์ในแผ่นดินพระทรงธรรม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : หนังสือสืบสานศิลป์ในแผ่นดินพระทรงธรรม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : หนังสือสมุดภาพสืบสานศิลป์ในแผ่นดินพระทรงธรรม ได้รับรางวัลชมเชยประเภทหนังสือสวยงาม ในการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2561 และได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 29 มีนาคม 2561มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัด 5 วัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์ในสมัย ร. 9 และวัดบวรนิเวศน์ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี รวมเป็น 6 วัดหนังสือเป็นผลงานของกลุ่มแลลอดเลนส์ ซึ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมของชมรมน้องใหม่จุฬา 2510 ที่สร้างสรรค์กิจกรรมหลากหลายเนื่องในโอกาสที่เข้าศึกษาในจุฬาฯครบ 50 ปี และเป็นวาระที่จุฬาฯมีอายุครบ 100 ปีมี ผศ.ดร. วงเดือน นาราสัจจ์ เป็นผู้เขียนและบรรณาธิการ ส่วนช่างภาพคือน้องใหม่ จุฬาฯ 2510 จากคณะต่างๆ 8 คณะ ได้ร่วมกันถ่ายภาพที่งดงาม ด้วยมุมมองที่น่าสนใจ และได้รับทุนสนับสนุนการพิมพ์จาก สำนักศิลปกรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งได้ให้การสนับสนุนการจัดเสวนาทางวิชาการในการเปิดตัวหนังสือเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : หนังสือสืบสานศิลป์ในแผ่นดินพระทรงธรรม, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, สมุดภาพ, วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม, วัดสำคัญของไทย, วัดเทพสิรินทราวาส, หนังสือสมุดภาพ, วัดนิเวศธรรมประวัติ, หนังสือสวยงาม, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, วัดอัษฎางคนิมิตร, วัดบวรนิเวศวิหาร
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กระทรวงวัฒนธรรม, ชมรมน้องใหม่จุฬาฯ 2510, วงเดือน นาราสัจจ์, ผศ.ดร., วรพจน์ จิระวัฒน์พงศา, สุปาณี รัชไชยบุญ, ถิรวัฒ พรรคกลิน, ธีราพร วิรุฬห์รักษ์, บุญเลิศ เจริญทอง, พรรณทิพา บุญยเกียรติ, ไพบูลย์ เพชรโรจน์, วิบูลรัตน์ กรีติยุตานนท์, สนั่นชัย วิวัฒน์สัน, อรุนี ไตรโรจน์, อัมพร กีรติบุตร
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, กระทรวงวัฒนธรรม, ชมรมน้องใหม่จุฬาฯ 2510, วงเดือน นาราสัจจ์, ผศ.ดร., วรพจน์ จิระวัฒน์พงศา, สุปาณี รัชไชยบุญ, ถิรวัฒ พรรคกลิน, ธีราพร วิรุฬห์รักษ์, บุญเลิศ เจริญทอง, พรรณทิพา บุญยเกียรติ, ไพบูลย์ เพชรโรจน์, วิบูลรัตน์ กรีติยุตานนท์, สนั่นชัย วิวัฒน์สัน, อรุนี ไตรโรจน์, อัมพร กีรติบุตร. (2561). หนังสือสืบสานศิลป์ในแผ่นดินพระทรงธรรม, 16 มิถุนายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/97866
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, กระทรวงวัฒนธรรม, ชมรมน้องใหม่จุฬาฯ 2510, วงเดือน นาราสัจจ์, ผศ.ดร., วรพจน์ จิระวัฒน์พงศา, สุปาณี รัชไชยบุญ, ถิรวัฒ พรรคกลิน, ธีราพร วิรุฬห์รักษ์, บุญเลิศ เจริญทอง, พรรณทิพา บุญยเกียรติ, ไพบูลย์ เพชรโรจน์, วิบูลรัตน์ กรีติยุตานนท์, สนั่นชัย วิวัฒน์สัน, อรุนี ไตรโรจน์, อัมพร กีรติบุตร. (2561). "หนังสือสืบสานศิลป์ในแผ่นดินพระทรงธรรม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/97866. (16 มิถุนายน 2561)
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, กระทรวงวัฒนธรรม, ชมรมน้องใหม่จุฬาฯ 2510, วงเดือน นาราสัจจ์, ผศ.ดร., วรพจน์ จิระวัฒน์พงศา, สุปาณี รัชไชยบุญ, ถิรวัฒ พรรคกลิน, ธีราพร วิรุฬห์รักษ์, บุญเลิศ เจริญทอง, พรรณทิพา บุญยเกียรติ, ไพบูลย์ เพชรโรจน์, วิบูลรัตน์ กรีติยุตานนท์, สนั่นชัย วิวัฒน์สัน, อรุนี ไตรโรจน์, อัมพร กีรติบุตร. "หนังสือสืบสานศิลป์ในแผ่นดินพระทรงธรรม". 16 มิถุนายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/97866.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : หนังสือสืบสานศิลป์ในแผ่นดินพระทรงธรรม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว