ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  4,688
  1,405

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  พรรณไม้ป่าฮาลา-บาลา
คำอธิบาย :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือพรรณไม้ป่าฮาลา-บาลา เพื่อใช้เป็นเอกสารทางวิชาการและเป็นพื้นฐานข้อมูลประกอบงานวิจัย และเพื่อเผยแพร่ในกิจการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เหมาะสำหรับนักวิจัย นักธรรมชาติวิทยา เยาวชน และผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาพรรณพืชในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนสืบไป\หนังสือ “พรรณไม้ในป่าฮาลา-บาลา” เล่มนี้ เป็นผลการศึกษาสำรวจทางด้านพฤกษศาสตร์และการรวบรวมพันธุ์ไม้หายาก ตามโครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่าภาคใต้ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสาระสำคัญได้บรรยายถึงลักษณะของพรรณไม้แต่ละวงศ์พืชที่พบจำนวน 126 วงศ์ พร้อมแจกแจงภาพประกอบในแต่ละวงศ์ เช่น วงศ์กุหลาบป่า วงศ์โป้ยกั๊ก วงศ์พญาไม้ วงศ์โพธิ์สามหาง วงศ์ขิงข่า และวงศ์กล้วยไม้ เป็นต้น เพื่อความรู้และเข้าใจที่ถูกต้อง
คำสำคัญ :   พืช, พฤกษศาสตร์, ป่าไม้และการป่าไม้, ป่าฮาลา (ยะลา), ป่าบาลา (นราธิวาส), ป่าฮาลาบาลา, ฮาลา, บาลา, ป่าฮาลา, ป่าบาลา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ชลลิต นิยมธรรม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานทั้งหมด
40
ผู้เข้าชม
22,714
ดาวน์โหลด
8,169
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
พรรณไม้ป่าฮาลา-บาลา 4,688
การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 5 การรายงาน อภิปรายและสรุปผลการทดลอง 3,119
การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 เปิดโลกโครงงานวิทยาศาสตร์ 1,616
การเรียนรู้ด้วยการคิดวิเคราะห์ตามแนวพุทธธรรม ตอนที่ 2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 1,588
คนกลัว \"ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่\" แล้ว \"ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่\" กลัวอะไร? 1,449

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
การทบทวนวรรณกรรมเพื่อทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 20 ธันวาคม 2564
ภาพถ่ายอาคาร BIOTEC 26 กันยายน 2564
ภาพถ่ายอาคาร BIOTEC 26 กันยายน 2564
ภาพถ่ายอาคาร BIOTEC 26 กันยายน 2564
ภาพถ่ายอาคาร BIOTEC 26 กันยายน 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
11 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับข้าวไทย 627 510
12 การทบทวนวรรณกรรมเพื่อทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 604 80
13 What Kills the SARS-CoV-2? 564 415
14 6 Facts about the COVID-19 542 450
15 สัตว์เลี้ยงไม่แพร่ COVID-19 สู่คน 535 345
16 Debunked! 488 332
17 การใช้ไวรัสเอ็นพีวี ควบคุมแมลงศัตรูพืช 480 348
18 ข้าวหอมชลสิทธิ์ ทนน้ำท่วมฉับพลัน 479 243
19 โครงการโรงเรียนฐานทักษะวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 475 193
20 การเรียนรู้ด้วยการคิดวิเคราะห์ตามแนวพุทธธรรม ตอนที่ 1 การพัฒนาเด็กให้เป็นคนดีและคนเก่ง 451 159