คนกลัว "ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่" แล้ว "ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่" กลัวอะไร?

ข้อมูลผลงาน

  703      178     
 
Creative Commons License
คนกลัว \"ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่\" แล้ว \"ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่\" กลัวอะไร? is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  คนกลัว "ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่" แล้ว "ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่" กลัวอะไร?
คำอธิบาย :  ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ "กลัวอะไรบ้าง" 1. อุณหภูมิ (อุณหภูมิ >65 องศา ไวรัส SARS-CoV จะตายทั้งหมดภายใน 5 นาที) 2. แสงแดด (แสง UVC ที่ทำลายไวรัสได้ แต่ต้องอยู่ใกล้ถึง 3 เซนติเมตรเป็นเวลา 15 นาที) 3. กรด-เบส (สารที่เป็นกรดระดับ pH < 5 หรือ เป็นเบสที่ระดับ pH > 9 สามารถหยุดไวรัส SARS-CoV) 4. สารจำพวก Detergent/Alcohol (สบู่ น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก รวมถึงแอลกอฮอล์ สามารถทำลายไวรัสโคโรนาได้ดี) วิธีการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 1. กินร้อน 2. ใช้ช้อนกลาง 3. หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 4. ใส่หน้ากากอนามัย 5. ระวังอย่าใช้มือขยี้ตา จมูกหรือปาก ข้อมูลจาก: ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช.
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
คำสำคัญ :   nCoV, covid, BIOTEC, WuhanCoronavirus, covid-19, coronavirus, ไวรัสอู่ฮั่น, NSTDA, ไบโอเทค, เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019, สวทช, ไวรัสโคโรนา, covid 19
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ