Boonkiat Chetchamnongnuch

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  3,724
  1,359

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero for chrome กับ MicroSoft Office Word
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   Bibliography, Bibliography Reference Citation Boonlert Aroonpiboon Zotero OpenOffice.org Writer, zotero, บรรณานุกรม
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   Boonkiat Chetchamnongnuch
เจ้าของผลงานร่วม :   บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   Full Course, หนังสือ, บทความ
ผลงานทั้งหมด
7
ผู้เข้าชม
7,060
ดาวน์โหลด
3,827
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero for chrome กับ MicroSoft Office Word 3,724
คู่มือการใช้งานโปรแกรม ENDNOTE 20 1,762
การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero และ Microsoft Word 1,200
แปลงภาพเป็นข้อความด้วย Application Line 306
การสร้างบทเรียนในระบบ MOOC เฉลิมพระเกียรติ (ฉบับเต็ม) 294

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
การสร้างบทเรียนในระบบ MOOC เฉลิมพระเกียรติ (ฉบับเต็ม) 17 กุมภาพันธ์ 2565
แปลงภาพเป็นข้อความด้วย Application Line 18 สิงหาคม 2564
คู่มือการใช้งานโปรแกรม ENDNOTE 20 18 สิงหาคม 2564
การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero for chrome กับ MicroSoft Office Word 27 กรกฎาคม 2564
การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero และ Microsoft Word 20 กรกฎาคม 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล