การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero for chrome กับ MicroSoft Office Word

ข้อมูลผลงาน

  1,388      294     
 
Creative Commons License
การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero for chrome กับ MicroSoft Office Word is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero for chrome กับ MicroSoft Office Word
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  Boonkiat Chetchamnongnuch
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   Boonlert Aroonpiboon
คำสำคัญ :   บรรณานุกรม, Bibliography Reference Citation Boonlert Aroonpiboon Zotero OpenOffice.org Writer, zotero, Bibliography
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, หนังสือ, บทความ