การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero และ Microsoft Word

ข้อมูลผลงาน

  528      630     
 
Creative Commons License
การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero และ Microsoft Word is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero และ Microsoft Word
คำอธิบาย :  การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero และ Microsoft Word
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  Boonlert Aroonpiboon
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, Boonkiat Chetchamnongnuch, ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   บรรณานุกรม, citation, reference, การอ้างอิง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ, Full Course

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.66 MB)