วรรธนพงศ์ คำดี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  699     119

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  วันเดือนปีเกิดผมผิดครับ
คำอธิบาย :  บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น
คำสำคัญ :   ข้อมูลข่าวสารของราชการ, พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540, สขร., oic.go.th, oic, พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   วรรธนพงศ์ คำดี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   กรณีศึกษา, บทความ, กฎหมาย ระเบียบ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล