ขอย้ายแล้วทำไมไม่ให้ย้าย

ข้อมูลผลงาน

  27      12     
 
Creative Commons License
ขอย้ายแล้วทำไมไม่ให้ย้าย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ขอย้ายแล้วทำไมไม่ให้ย้าย
คำอธิบาย :  บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วรรธนพงศ์ คำดี
คำสำคัญ :   พรบ.ข้อมูลข่าวสาร, oic, ข้อมูลข่าวสารของราชการ, oic.go.th, พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540, สขร.
URL :   https://www.nstda.or.th/th/nstda-oic/4932-nstda-oic-knowledge
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กฎหมาย ระเบียบ, กรณีศึกษา, บทความ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (80.92 KB)