ไม่ให้เพราะไม่ยอมแจ้งเหตุผลที่ขอ

ข้อมูลผลงาน

  22      11     
 
Creative Commons License
ไม่ให้เพราะไม่ยอมแจ้งเหตุผลที่ขอ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ไม่ให้เพราะไม่ยอมแจ้งเหตุผลที่ขอ
คำอธิบาย :  บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วรรธนพงศ์ คำดี
คำสำคัญ :   oic, พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540, oic.go.th, สขร., ข้อมูลข่าวสารของราชการ, พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
URL :   https://www.nstda.or.th/home/introduce/oic/oic-knowledge/
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กฎหมาย ระเบียบ, บทความ, กรณีศึกษา

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (65.53 KB)