ห้อยหน้าเจียรบาท

ข้อมูลผลงาน

  185      155     
 
Creative Commons License
ห้อยหน้าเจียรบาท is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ห้อยหน้าเจียรบาท
คำอธิบาย :  ด้านบน คือ ห้อยหน้าเจียรบาทสีแดงลายพญานาค ถัดมาเป็นห้อยหน้าเจียรบาทสีแดง แต่เป็นลายเทพนม
โดยเจียระบาดคือผ้าคาดเอวชนิดหนึ่ง มีชายห้อยลงที่หน้าขา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สุรพล เดชธำรงวัฒน์, สันติ สวนศรี, บ้านเครื่องคุณรัตน์, ฐิติมา ธรรมบำรุง
คำสำคัญ :   นาฏศิลป์, ห้อยหน้าเจียรบาท, ชุดโขนละคร, เครื่องแต่งกาย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ