Infographic การศึกษาไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลผลงาน

  453      345     
 
Creative Commons License
Infographic การศึกษาไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  Infographic การศึกษาไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
คำอธิบาย :  Infographic การศึกษาไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คำสำคัญ :   แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, Infographic, โรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษา, การศึกษาไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, อินโฟกราฟิก, แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ, ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อนาคตประเทศไทยเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน, กระทรวงศึกษาธิการ, โรงเรียนประชารัฐ, ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, สพฐ., แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Infographic