การปลูกข้าวโดยวิธีเปียกสลับแห้งเพื่อการประหยัดน้ำ

ข้อมูลผลงาน

  2,352      2,572     
 
Creative Commons License
การปลูกข้าวโดยวิธีเปียกสลับแห้งเพื่อการประหยัดน้ำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การปลูกข้าวโดยวิธีเปียกสลับแห้งเพื่อการประหยัดน้ำ
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กรมการข้าว
คำสำคัญ :   คู่มือ, คู่มือการปลูกข้าวโดยวิธีเปียกสลับแห้งเพื่อการประหยัดน้ำ, การปลูกข้าวโดยวิธีเปียกสลับแห้งเพื่อการประหยัดน้ำ, เปียกสลับแห้ง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, อื่นๆ, รูปภาพ, กรณีศึกษา, Poster, หนังสือ