สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  9,457
  1,960

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ระบบนิเวศในนาข้าว
คำอธิบาย :  บอกถึงวัชพืช โรคพืช ศัตรูข้าว และสิ่งมีชีวิตที่สร้างระบบนิเวศให้กับนาข้าว
คำสำคัญ :   -
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว
เจ้าของผลงานร่วม :   กรมการข้าว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   กิจกรรม และ Labs, Full Course, Unit of Study, คลิปการเรียนรู้, Mobile App, Poster
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล