โปสเตอร์การเจริญเติบโตของข้าวและการปฏิบัติระยะต่างๆ

ข้อมูลผลงาน

  5,785      2,202     
 
Creative Commons License
โปสเตอร์การเจริญเติบโตของข้าวและการปฏิบัติระยะต่างๆ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  โปสเตอร์การเจริญเติบโตของข้าวและการปฏิบัติระยะต่างๆ
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว
คำสำคัญ :   การเจริญเติบโตของข้าว, การเจริญเติบโตของข้าวและการปฏิบัติระยะต่างๆ, โปสเตอร์การเจริญเติบโตของข้าวและการปฏิบัติระยะต่างๆ, โปสเตอร์, ปฏิทินปลูกข้าว
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กิจกรรม และ Labs, Mobile App, คลิปการเรียนรู้, Unit of Study, Full Course, รูปภาพ, อื่นๆ, กรณีศึกษา

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (9.40 MB)