รู้เท่ารู้ทัน - โรคมะเร็งกับขวดน้ำพลาสติก (28 ก.พ.61)

ข้อมูลผลงาน

  480      261     
 
Creative Commons License
รู้เท่ารู้ทัน - โรคมะเร็งกับขวดน้ำพลาสติก (28 ก.พ.61) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  รู้เท่ารู้ทัน - โรคมะเร็งกับขวดน้ำพลาสติก (28 ก.พ.61)
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
คำสำคัญ :   ขวดพลาสติกในรถยนต์, ความเชื่อ, Thai PBS, โรคมะเร็ง, ชนิดของขวดน้ำ, สถานีโทรทัศน์ Thai PBS, ข่าว, ขวดน้ำพลาสติก, สาร BTA, รู้เท่ารู้ทัน
URL :   https://www.youtube.com/watch?v=MwdW82NY2G8&list=PLRS4T4F2sF1qSrm9GFlXwGySYRrVbw9NZ
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip