หลักและแนวปฏิบัติการจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล

17,744      3,391
 
Creative Commons License
หลักและแนวปฏิบัติการจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : หลักและแนวปฏิบัติการจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : จดหมายเหตุดิจิทัล, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ, พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ, พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ, ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ, จดหมายเหตุ, พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://library.stou.ac.th/
URL :
:
สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.), ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2561). หลักและแนวปฏิบัติการจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล, 18 สิงหาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103616
สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.), ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2561). "หลักและแนวปฏิบัติการจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103616. (18 สิงหาคม 2561)
สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.), ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. "หลักและแนวปฏิบัติการจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล". 18 สิงหาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103616.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : หลักและแนวปฏิบัติการจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล

ไม่พบข้อมูลการรีวิว