หลักและแนวปฏิบัติการจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล

ข้อมูลผลงาน

  8,124      2,406     
 
Creative Commons License
หลักและแนวปฏิบัติการจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หลักและแนวปฏิบัติการจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   จดหมายเหตุดิจิทัล, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ, พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ, จดหมายเหตุ, พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ, พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ, พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
URL :   https://library.stou.ac.th/
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ