Clip art การ์ตูนแสดงเครื่องแต่งกายประเทศต่างๆ ในอาเซียน

ข้อมูลผลงาน

  4,435      292,813     
 
Creative Commons License
Clip art การ์ตูนแสดงเครื่องแต่งกายประเทศต่างๆ ในอาเซียน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  Clip art การ์ตูนแสดงเครื่องแต่งกายประเทศต่างๆ ในอาเซียน
คำอธิบาย :  Clip art การ์ตูนแสดงเครื่องแต่งกายประเทศต่างๆ ในอาเซียน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
คำสำคัญ :   กัมพูชา, สิงคโปร์, เมียนมา, เครื่องแต่งกาย, ชุดประจำชาติ, บรูไน, ลาว, อาเซียน, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, การ์ตูน, Clip art, ไทย, ฟิลิปปินส์, มิวเซียมสยาม, เวียดนาม, สื่อเรียนรู้
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ