Clip art ชุดเครื่องแต่งกายชุดไทยผู้หญิง

ข้อมูลผลงาน

  2,361      2,057     
 
Creative Commons License
Clip art ชุดเครื่องแต่งกายชุดไทยผู้หญิง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  Clip art ชุดเครื่องแต่งกายชุดไทยผู้หญิง
คำอธิบาย :  การแต่งกายเป็นรูปแบบหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากแหล่งอื่นทั้งจากจีน อินเดีย เปอร์เซียและตะวันตก และดัดแปลงให้สอดคล้องกับวิถีการดำรงชีวิตจนกลายเป็นรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมกับคนไทย ซึ่งเป็นวัฒฯธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอขึ้นอยู่กับบริบทสภาพของสังคม สิ่งแวดล้อม และรสนิยมในแต่ละยุคสมัย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
คำสำคัญ :   ชุดไทยผู้หญิง, ชุดไทยเรือนต้น, ชุดไทยศิวาลัย, สื่อเรียนรู้, ชุดไทยอมรินทร์, Clip art, ชุดไทยนุ่งโจงห่มสไบ, ชุดเสื้อหมูแฮม, ชุดไทยดุสิต, ชุดไทยพระราชนิยม, ชุดไทยจักรี, ชุดไทยจักพรรดิ์, การแต่งกาย, ชุดไทยบรมพิมาน, มิวเซียมสยาม, ชุดไทย, ชุดไทยจิตรลดา, ชุดเครื่องแต่งกาย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (404.93 KB)
- ดาวน์โหลด 2 (402.06 KB)