Hartington

ข้อมูลผลงาน

  334      3,596     
 
Creative Commons License
Hartington is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  Hartington
คำอธิบาย :  บรรยากาศ Hartington ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ Derbyshire Peak District ในประเทศอังกฤษ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ฐิติมา ธรรมบำรุง
คำสำคัญ :   Peak District, Hartington, England, Derbyshire
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

  • Chinatown
    จำนวนผู้เข้าชม (346)