Clip art ภาพวาดการแห่บั้งไฟ

ข้อมูลผลงาน

  4,691      10,915     
 
Creative Commons License
Clip art ภาพวาดการแห่บั้งไฟ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  Clip art ภาพวาดการแห่บั้งไฟ
คำอธิบาย :  ในเดือนพฤษภาคมของทุกปีชาวบ้านจัดประเพณีบุญบั้งไฟ หรือประเพณียิงจรวดไทยขอฝน ซึ่งถือว่าเป็น ฮีต (จารีต) และเป็นงานบุญสำคัญของชาวอีสานทั่วทั้งภูมิภาคไม่ได้จำกัดเฉพาะจังหวัดยโสธร
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
คำสำคัญ :   ฮีต, บุญบั้งไฟ, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, พิธีกรรม, มิวเซียมสยาม, ภาพวาด, ประเพณี, ความเชื่อพื้นบ้าน, พิธีขอฝน, Clip art, สุวรรณภูมิ, สื่อเรียนรู้, ประเพณีอีสาน, ภาพระบายสี
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (2.86 MB)
- ดาวน์โหลด 2 (3.07 MB)