Clip art ภาพวาดเรือนไทยภาคกลาง

ข้อมูลผลงาน

  1,961      7,192     
 
Creative Commons License
Clip art ภาพวาดเรือนไทยภาคกลาง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  Clip art ภาพวาดเรือนไทยภาคกลาง
คำอธิบาย :  เรือนเครื่องสับเป้นเรือนที่ก่อสร้างแบบถาวร สรา้งจากไม้เนื้อแข็ง หรือไม้จริงนำมาถาก สับ เจาะ หรือขุดเป็นร่อง ประกอบเป็นตัวเรือนด้วยวิธีเข้าเดือย เข้าสลัก ตอกด้วยลิ่มไม้ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เรือนฝาปะกน คนทั่วไปนิยมเรียกว่า เรือนไทยเดิม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
คำสำคัญ :   สื่อเรียนรู้, เรือนเครื่องสับ, ภูมิปัญญา, เรือนไทยภาคกลาง, ภาพวาด, Clip art, มิวเซียมสยาม, ภาพวาดระบายสี, เรือนไทยเดิม, หลังคาหน้าจั่ว
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (3.63 MB)
- ดาวน์โหลด 2 (3.65 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง