Clip art ภาพวาดเรือนไทยภาคเหนือ

ข้อมูลผลงาน

  1,560      5,780     
 
Creative Commons License
Clip art ภาพวาดเรือนไทยภาคเหนือ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  Clip art ภาพวาดเรือนไทยภาคเหนือ
คำอธิบาย :  เรือนไทยล้านนา โดยทั่วไปเรียกเรือนไทยยวน เรือนไม้ที่มีกาแลเป็นส่วนประดับบนยอดจั่วหลังคาเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ลักษณะเรือนมีใต้ถุนสูง นิยมสร้างเป็นเรือนแฝดด้วยไม้สักเพราะหาง่ายในท้องถิ่น มุงหลังคาด้วยกระเบื้องไม้ หรือแป้นเกล็ด
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
คำสำคัญ :   ภาพวาดระบายสี, ปัจจัยสี่, สื่อเรียนรู้, เรือนไทยภาคเหนือ, บ้านไทย, Clip art, ที่อยู่อาศัย, เรือนแบบล้านนา, แป้นเกล็ด, ภาพวาด, กาแล, ภูมิปัญญา, มิวเซียมสยาม
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (2.72 MB)
- ดาวน์โหลด 2 (2.70 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง