หนังสือชุดความรู้ “ร้อยเรื่องเล่า”

ข้อมูลผลงาน

  437      366     
 
Creative Commons License
หนังสือชุดความรู้ “ร้อยเรื่องเล่า” is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หนังสือชุดความรู้ “ร้อยเรื่องเล่า”
คำอธิบาย :  หนังสือชุดความรู้ “ร้อยเรื่องเล่า”
หนังสือที่สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำขึ้น โดยรวบรวมโครงการของรัฐบาลที่นำมาพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองในหลากหลายด้าน ดังเช่น ด้านคมนาคม ด้านสาธารณสุข การเกษตร การศึกษา สาธารณูปโภค และด้านอื่นๆ อีกมากมาย มีรูปแบบของเอกสารและวิธีการนำเสนอที่เข้าใจได้ง่าย ทั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการ พิจารณานำรูปแบบและวิธีการนำเสนอของเอกสารมาเป็นต้นแบบ/แนวทางในการจัดทำเอกสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ของส่วนราชการเอง เพื่อใช้ในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่ส่วนราชการนั้นๆ ได้ดำเนินการ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินการ รวมทั้งข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนได้ทราบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และให้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ รวมทั้งจัดส่งไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศให้ทั่วถึง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงศึกษาธิการ
คำสำคัญ :   ร้อยเรื่องเล่า
URL :   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2434143226626639&id=956078261099817
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (43.95 MB)