หนังสือชุดความรู้ “ร้อยเรื่องเล่า”

990      809
 
Creative Commons License
หนังสือชุดความรู้ “ร้อยเรื่องเล่า” ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : หนังสือชุดความรู้ “ร้อยเรื่องเล่า”
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : หนังสือชุดความรู้ “ร้อยเรื่องเล่า” หนังสือที่สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำขึ้น โดยรวบรวมโครงการของรัฐบาลที่นำมาพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองในหลากหลายด้าน ดังเช่น ด้านคมนาคม ด้านสาธารณสุข การเกษตร การศึกษา สาธารณูปโภค และด้านอื่นๆ อีกมากมาย มีรูปแบบของเอกสารและวิธีการนำเสนอที่เข้าใจได้ง่าย ทั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการ พิจารณานำรูปแบบและวิธีการนำเสนอของเอกสารมาเป็นต้นแบบ/แนวทางในการจัดทำเอกสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ของส่วนราชการเอง เพื่อใช้ในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่ส่วนราชการนั้นๆ ได้ดำเนินการ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินการ รวมทั้งข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนได้ทราบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และให้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ รวมทั้งจัดส่งไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศให้ทั่วถึง
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ร้อยเรื่องเล่า
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2434143226626639&id=956078261099817
URL :
:
สำนักนายกรัฐมนตรี, กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). หนังสือชุดความรู้ “ร้อยเรื่องเล่า”, 25 ตุลาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/109569
สำนักนายกรัฐมนตรี, กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). "หนังสือชุดความรู้ “ร้อยเรื่องเล่า”". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/109569. (25 ตุลาคม 2561)
สำนักนายกรัฐมนตรี, กระทรวงศึกษาธิการ. "หนังสือชุดความรู้ “ร้อยเรื่องเล่า”". 25 ตุลาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/109569.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : หนังสือชุดความรู้ “ร้อยเรื่องเล่า”

ไม่พบข้อมูลการรีวิว