สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  38,881
  64,787

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ตัวอย่างหนังสือภายนอก
คำอธิบาย :  ตัวอย่างหนังสือภายนอก ตามประกาศหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์
คำสำคัญ :   หนังสือภายนอก, Word Processor, หนังสือราชการ, โปรแกรมการพิมพ์, การพิมพ์, Word, การพิมพ์หนังสือราชการ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สำนักนายกรัฐมนตรี
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, ข้อมูลปฐมภูมิ , รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
34
ผู้เข้าชม
92,358
ดาวน์โหลด
137,911
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ตัวอย่างหนังสือภายนอก 38,881
ตัวอย่างหนังสือภายใน 24,899
ตัวอย่างหนังสือประทับตรา 23,596
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 930
หนังสือชุดความรู้ “ร้อยเรื่องเล่า” 715

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 14 มีนาคม 2564
พระราชบัญญัติว่าด้วยการจำหน่ายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในท้องที่ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๖๒ 14 มีนาคม 2564
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 14 มีนาคม 2564
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ 14 มีนาคม 2564
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๖๒ 14 มีนาคม 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 ตัวอย่างหนังสือภายนอก 38,881 64,787
2 ตัวอย่างหนังสือภายใน 24,899 43,392
3 ตัวอย่างหนังสือประทับตรา 23,596 29,523
4 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 930 695
5 หนังสือชุดความรู้ “ร้อยเรื่องเล่า” 715 641
6 บทสรุปผู้บริหาร: ผลงานรัฐบาลปีที่ ๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (12 กันยายน 2560 - 12 กันยายน 2561) 551 603
7 บทเจริญพระพุทธมนต์ 538 471
8 การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561- 2580) 469 275
9 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2520) 416 329
10 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2518) 415 322