สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  47,817
  68,955

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ตัวอย่างหนังสือภายนอก
คำอธิบาย :  ตัวอย่างหนังสือภายนอก ตามประกาศหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์
คำสำคัญ :   หนังสือภายนอก, Word Processor, หนังสือราชการ, โปรแกรมการพิมพ์, การพิมพ์, Word, การพิมพ์หนังสือราชการ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สำนักนายกรัฐมนตรี
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, ข้อมูลปฐมภูมิ , รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
41
ผู้เข้าชม
110,827
ดาวน์โหลด
153,657
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ตัวอย่างหนังสือภายนอก 47,817
ตัวอย่างหนังสือภายใน 26,685
ตัวอย่างหนังสือประทับตรา 24,893
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 1,119
หนังสือชุดความรู้ “ร้อยเรื่องเล่า” 930

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
สรุปผลการดำเนินงาน สำนักงานจิตอาสาภาครัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 17 มีนาคม 2565
จัดตั้งสำนักงานจิตอาสาภาครัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี 24 กุมภาพันธ์ 2565
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า 27 มกราคม 2565
๘๖ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี สืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 14 ธันวาคม 2564
๘๒ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี 14 ธันวาคม 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 ตัวอย่างหนังสือภายนอก 47,817 68,955
2 ตัวอย่างหนังสือภายใน 26,685 46,765
3 ตัวอย่างหนังสือประทับตรา 24,893 30,780
4 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 1,119 853
5 หนังสือชุดความรู้ “ร้อยเรื่องเล่า” 930 788
6 บทเจริญพระพุทธมนต์ 897 587
7 บทสรุปผู้บริหาร: ผลงานรัฐบาลปีที่ ๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (12 กันยายน 2560 - 12 กันยายน 2561) 748 1,111
8 การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561- 2580) 642 473
9 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2520) 617 430
10 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2518) 561 380