ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2520)

ข้อมูลผลงาน

  153      144     
 
Creative Commons License
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2520) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2520)
คำอธิบาย :  รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-02-01-2
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักนายกรัฐมนตรี
คำสำคัญ :   เอกสารส่วนบุคคล, แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, Adul Wichiencharoen, อดุล วิเชียรเจริญ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   อื่นๆ